Regulamin Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych Drukuj

REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335
  z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 56 z późn. zm. ).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz. U. Nr 43, poz. 168).

.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Szkole – rozumie się przez to: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach.

 1. Funduszu – rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 2. Odpisie podstawowym – rozumie się przez to 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej
  w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
 3. Dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora szkoły.

§ 3

Fundusz zwiększa się o:

 1. Darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych.
 2. Odsetek od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych środków na rachunku bankowym.
 3. Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe.

 

§ 4

Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz.

§ 5

Podstawą gospodarowania Funduszem Świadczeń Socjalnych jest roczny plan finansowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 6

 1. Regulamin, roczny plan finansowy, sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok ubiegły oraz wszelkie załączniki i zmiany regulaminu wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników szkoły.
 2. Środkami Funduszu administruje pracodawca – dyrektor szkoły.
 3. Decyzje w sprawie przyznania świadczeń ze środków Funduszu wymaga również uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi. Sposób tych decyzji określa zakładowa organizacja związkowa.
 4. Świadczenia z ZFŚS przyznawane są przez dyrektora szkoły lub przez osobę upoważnioną, w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
 5. Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami Funduszu ponosi pracodawca – dyrektor szkoły.

II.  OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ

§ 7

Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są:

 1. pracownicy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony,
 2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych oraz nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych bądź przeniesieni w stan nieczynny
 3. emeryci i renciści – pracownicy, dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobranie świadczenia emerytalnego lub rentowego,
 4. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, współmałżonka przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, w wieku do 18 lat, a jeżeli się kształcą w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat (26 lat – studia medyczne),
 5. w przypadku dziecka niepełnosprawnego, bez względu na wiek,
 6. osobami uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są również dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, pobierające z tego tytułu rentę rodzinną.

III.  PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

§ 8

Fundusz przeznaczony jest na dofinansowanie:

 1. różnych form wypoczynku urlopowego i zdrowotnego dla osób uprawnionych,
 2. udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych,i rekreacyjnych,
 3. pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej,
 4. pomocy w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe,
 5. wyjazdu dla dzieci osób uprawnionych na tzw. „zielone szkoły”,
 6. działalności sportowo – rekreacyjnej na terenie placówki.

§ 9

Dofinansowanie wypoczynku urlopowego i zdrowotnego osób uprawnionych polega na:

 1. wypłacie świadczenia urlopowego dla nauczycieli,
 2. wypłacie dofinansowania do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla uprawnionych pracowników, w tym pracowników nie będących nauczycielami, emerytów i rencistów byłych pracowników szkoły, osób wymienionych w § 7 ,
 3. dofinansowania do leczenia sanatoryjnego, zielonej szkoły oraz zorganizowanych form wypoczynku zgodnie z § 7 pkt. 4
  ( po przedstawieniu faktury VAT lub rachunku) .

§ 10

Przez działalność kulturalno – oświatową i sportowo rekreacyjną rozumie się

w szczególności:

 1. wycieczki organizowane lub współorganizowane przez szkołę w czasie wolnym od pracy,
 2. spektakle teatralne lub filmowe oraz wydarzenia sportowe i rekreacyjne dla osób uprawnionych, w przypadku organizowania tego typu imprez przez szkołę dla jej pracowników,
 3. imprezy okolicznościowe organizowane lub współorganizowane przez szkołę dla osób uprawnionych.

§ 11

Przez pomoc materialną dla osób uprawnionych należy rozumieć:

 1. zapomogi pieniężne przyznawane w przypadkach losowych tzn..:

- nagła choroba

- wypadek

- strata w wyniku udokumentowanej kradzieży, pożaru lub zalania oraz innych osobistych wypadków losowych,

 1. zapomogi doraźne dla pracowników szkoły będących w trudnej sytuacjiw tym zapomogi dla pracowników nie będących nauczycielami oraz osób wymienionych w § 7 pkt. 3,
 2. pomoc materialna dla pracowników oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników w formie pieniężnej lub paczek żywnościowych,
 3. pomoc materialna dla dzieci osób uprawnionych do lat 16 – nie dłużej niż do ukończenia gimnazjum,
 4. zakup paczek świątecznych dla dzieci osób uprawnionych od 0 – do 16 lat.

§ 12

Przez cele mieszkaniowe rozumie się:

 1. budowę lub zakup domu lub mieszkania, w tym spółdzielczego,
 2. adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny,
 3. uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. zamianę domu lub mieszkania,
 5. wniesienie kaucji wymaganej przy zasiedleniu lub zamianie mieszkania,
 6. remont lub modernizację mieszkania lub domu.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU

      

§ 13

Świadczenia finansowe ze środków Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby nie korzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.

§ 14

Wysokość świadczenia finansowego rzeczowego nie jest uzależniona od wymiaru i okresu zatrudnienia.

§ 15

Przyznawanie świadczeń z Funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

§ 16

Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych  w rocznym preliminarzu wydatków. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia, środki przyznane osobom uprawnionym mogą być wypłacone w dwóch lub więcej ratach, a termin ich wypłacenia może ulec opóźnieniu.

§ 17

Osoby uprawnione starające się o pomoc bądź świadczenie socjalne składają każdorazowo pisemne wnioski (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli).

§ 18

Osoby uprawnione wymienione w § 7 pkt. 1, 2, 3 składają oświadczenie o wysokości dochodów na 1 osobę w rodzinie /1 mies.
( zał. nr 1).

Oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w rodzinie pracownik składa raz w roku. Dochód brutto na 1 osobę na miesiąc oblicza się, sumując dochody roczne wszystkich osób w rodzinie (na podstawie deklaracji podatkowej) i dzieli przez liczbę osób, będących we wspólnym gospodarstwie oraz przez 12. Nie złożenie oświadczenia automatycznie lokuje osobę uprawnioną w grupie o najwyższych dochodach.

Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 254 kodeksu postępowania cywilnego.

§ 19

Wysokość świadczenia rzeczowego jest uzależniona od osiąganego dochodu oraz możliwości finansowych Funduszu.

§ 20

Świadczenia urlopowe dla nauczycieli jest wypłacone zgodnie z art. 53 ust. 1 a ustawy – Karta Nauczyciela (wysokość odpisu podstawowego).

§ 21

Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla osób uprawnionych jest wypłacane na podstawie wniosków do 31 sierpnia danego roku.

§ 22

Świadczenia wypoczynkowe dla pracowników uprawnionych wymienionych w § 9 pkt. 2 przyznawane jest w wysokości do 75 % odpisu podstawowego.

§ 23

Świadczenia wakacyjne dla dziecka zmarłego pracownika przyznawane jest w wysokości do 50 % odpisu podstawowego.

§ 24

Dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego lub Zielonej Szkoły dziecka osoby uprawnionej przyznawane jest w wysokości do 40 % odpisu podstawowego.( zał. nr 7) na podstawie dowodu wpłaty.

§ 25

 1. Świadczenia urlopowe, wypoczynkowe winno być wypłacone bezpośrednio przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego (wakacji). Ostateczny termin wypłaty nie może przekroczyć 31 sierpnia danego roku.
 2. Świadczenia wypoczynkowe dla emeryta i rencisty winno być wypłacone bezpośrednio po otrzymaniu odpisu na Fundusz tej grupy uprawnionych.
 3. Dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego i zielonej szkoły winno być wypłacone przed dniem rozpoczęcia tego leczenia lub wyjazdu.

§ 26

Dofinansowanie do imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez szkołę może zostać wypłacone do 80 % kosztów imprezy.( zał. nr 2).

§ 27

Wysokość zapomogi losowej lub doraźnej nie może być wyższa niż wysokość odpisu podstawowego oraz nie może przekroczyć połowy straty będącej podstawą wniosku o zapomogę.

§ 28

Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowego nie może przekroczyć kwoty, której miesięczna spłata byłaby wyższa niż połowa średniego dochodu na osobę w rodzinie.

§ 29

 1. Pożyczka na budowę lub zakup mieszkania, zmianę domu lub mieszkania, adaptację lokalu na cele mieszkaniowe oraz uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowe udzielana jest z uwzględnieniem § 28 do wysokości
  8 odpisów podstawowych w miarę posiadanych środków.
 2. Pożyczka na remont lub modernizację mieszkania lub domu udzielana jest z uwzględnieniem § 28 do wysokości 6 odpisów podstawowych w miarę posiadanych środków.
 3. Pożyczki mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 3 % w stosunku rocznym.
 1. Spłata pożyczki na cele mieszkaniowe następuje w 24 lub 36 miesięcznych ratach, począwszy od miesiąca przyznania pożyczki.
 2. Kolejną pożyczkę na cele mieszkaniowe można otrzymać 1 rok po spłacie poprzedniej, z wyjątkiem pożyczki, o której mowa
  w pkt. 1, którą można otrzymać tylko raz.

§ 30

 1. Pierwszeństwo w przyznawaniu pożyczki na cele mieszkaniowe przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
 2. W uzasadnionych przypadkach okres spłaty pożyczki może być wydłużony, jednak nie dłużej jak do 48 miesięcy.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. śmierć pożyczkobiorcy) pożyczkobiorca lub obciążeni spłatami poręczyciele mogą zostać zwolnieni ze spłaty części zadłużenia.
 4. Osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe otrzymują jedną pożyczkę mieszkaniową.
 5. Poręczycielem może być jedynie pracownik szkoły.

§ 31

 1. Świadczenia finansowane z Funduszu i nie obejmujące wszystkich uprawnionych bądź określonej ich kategorii, udzielane są na wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach osoby uprawnionej, a pożyczka na cele mieszkaniowe dodatkowo na podstawie umowy udzielania pożyczki.
 2. Wzory wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego oraz umów o pożyczkę są załącznikami do regulaminu. ( zał. nr 3 i nr 4)

 

V.  POSTANOWIENIA UZUPELNIAJĄCE I KOŃCOWE

§ 32

Kwoty wynikające z odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy przekazane zostają na rachunek bankowy Funduszu w terminie do 30 września tego roku, przy czym kwota 75 % odpisu do dnia 31 maja.

§ 33

Do końca każdego roku Dyrektor składa sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za poprzedni rok oraz ustala w trybie określonym w regulaminie, plan finansowy na dany rok.

§ 34

Zmiany w regulaminie, w tym zmiany w rocznym planie finansowym Funduszu, dokonywane są w trybie obowiązującym dla przyjmowania regulaminu.

§ 35

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowania powszechnie obowiązujące zasady
i przepisy prawne.

§ 36

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Katowicach obowiązuje od dnia 09.03. 2010 r.

 

Załączniki do pobrania:

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH.pdf

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU.pdf

REGULAMIN.doc