SIWZ PDF Drukuj

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

pn.

Zorganizowanie w roku szkolnym 2017/2018
wyjazdu śródrocznego, tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach

ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice,

tel. 32/254 43 08; fax: 32/254 03 71;

e-mail; sekretariat@sp33.katowice.pl;

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu w roku szkolnym 2017/2018 wyjazdu śródrocznego, tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach
z klas III a, III b, III c, III d, III e, III f oraz III g zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w SIWZ.

Miejscowość musi być położona nad otwartym Morzem Bałtyckim w województwie zachodniopomorskim z wyłączeniem wszystkich miejscowości z wysokim klifem.

Liczba uczestników

Zamówienie obejmuje organizację pobytu, transport i wyżywienie dla 165 osób (w tym 150 dzieci – 79 dziewcząt i 71 chłopców). Cena pobytu opiekunów jest wkalkulowana w cenę jednostkową ucznia. Przy czym, ostateczna ilość osób uczestniczących w zielonej szkole podana zostanie wykonawcy na 7 dni przed wyjazdem.

Zamawiający zapłaci za każdego faktycznego uczestnika wyjazdu, nie mniej niż za 80% deklarowanej w zamówieniu ilości uczniów.

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników zielonej szkoły od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu i podróży (o wartości (sumie) ubezpieczenia 10.000 zł na osobę).

W przypadku organizatorów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zastosowanie znajdują stosowne przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 1553), w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku - właściwe przepisy ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2017 poz. 2198) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452)

Wymagania co do obiektu

Placówka wypoczynku dla dzieci winna być oddalona nie mniej niż 300 m od drogi głównej. Droga dojścia od ośrodka do linii brzegowej morza nie dłuższa niż 1000 m. Obiekt winien być ogrodzony, dozorowany 24 h na dobę. Zakwaterowanie całej grupy dzieci oraz kadry pedagogicznej w jednym budynku na jednej lub dwóch kondygnacjach. Organizator zobowiązuje się do zakwaterowania danej klasy oraz jej wychowawcy i opiekuna na tej samej kondygnacji, w bezpośrednim sąsiedztwie.

W czasie pobytu w ośrodku nie mogą przebywać: dzieci oraz dorośli pensjonariusze indywidualni lub/i zorganizowane grupy (wczasy, sanatorium). Dopuszcza się możliwość pobytu innych grup w ramach tzw. „zielonej szkoły”.

Wejście do pokoi tylko z korytarza wewnętrznego. Pokoje 2, 3, 4 - osobowe z pojedynczymi łóżkami ustawionymi w odpowiedniej odległości względem siebie (wykluczone są tzw. dostawki oraz łóżka piętrowe).Pokoje muszą być wyposażone w meble: półki, szafki nocne i krzesła dla każdego ucznia zakwaterowanego w pokoju oraz stół i szafę. Każdy pokój posiada pełny węzeł sanitarny (wykafelkowany) z bieżącą ciepłą wodą dostępną całą dobę. Przez cały okres pobytu należy zapewnić temperaturę pokojową w pomieszczeniach, w których przebywają uczestnicy wyjazdu min. 20 °C.

Wymagane są oddzielne 1 – osobowe pokoje z łazienkami lub wieloosobowe do pojedynczego wykorzystania dla każdego wychowawcy i każdego opiekuna w tym samym budynku co grupa.

Stołówka ma znajdować się w budynku zamieszkałym przez grupę, albo w budynku odrębnym w bezpośrednim sąsiedztwie połączonym zadaszonym przejściem z budynkiem zakwaterowania dzieci. Posiłki powinny być wydawane dla całej grupy na jednej zmianie.

Obiekt musi być wyposażony w salę TV, sale(ę) mieszczące sprzęt: bilard, stoły do ping-ponga, salę dyskotekową ze sprzętem grającym, 3 sale wyposażone w ławki i tablice, które będą przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi w liczbie min. 25 osób w każdej sali oraz sprzęt multimedialny (projektor, ekran do wyświetlania np. filmów, karaoke)

Na terenie ośrodka wymagane: co najmniej 2 boiska do gier zespołowych takich jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka lub boisko typu „Orlik” w odległości max. 200 m od ośrodka, plac zabaw, miejsce do organizacji ogniska/grilla z min. 165 miejscami siedzącymi, sala do zajęć ruchowych, pomieszczenie do suszenia ubrań, pralka.

Wykonawca zapewnia możliwość korzystania z krytego basenu o powierzchni min. 72 m2.

Wyżywienie

Wymagane są cztery posiłki dziennie, tj.: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja (śniadania i kolacja
w formie szwedzkiego stołu) przygotowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności zgodnie
z zasadami Hazard Analysis and Critical Control Points, zwanym „systemem HACCP” (postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń
z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących).

Do śniadania wymagane jest 0,5 l butelkowej wody mineralnej, niegazowanej.

Na codzienny obiad dla wszystkich uczniów i opiekunów składa się: pierwsze danie - zupa 250ml/os, danie główne – ziemniaki lub frytki lub produkty mączne np. kasze/ makarony 300 g/os, porcja mięsa lub ryby 150g/os, surówka - dwa rodzaje po 100g/os., napój - kompot z owoców, woda mineralna.

Ponadto wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom przez cały dzień nieograniczony dostęp do napojów.

UWAGA: w przypadku stosowania przez niektórych uczestników pobytu diety wegetariańskiej lub innych diet wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla nich dania uwzględniające dietę – liczba uczestników wyjazdu, będących na diecie zostanie podana wykonawcy na 2 tygodnie przed wyjazdem.

W dniu przyjazdu oraz w dni, w których będą odbywać się wycieczki całodniowe wykonawca zapewni ciepłą kolację (obiadokolację).

W dniu wyjazdu powrotnego wykonawca dostarczy na własny koszt uczestnikom wyjazdu - prowiant zawierający:1 zakręcaną butelkę soku owocowego - 0,33l, 1 butelkę wody mineralnej niegazowanej - 0,5l, owoce: jabłko i banan po 120g, 2 wafelki (bez polewy czekoladowej) min 40g, oraz kanapki 4 szt. (skład kanapki: pieczywo typu kajzerka, masło, ser żółty lub szynka konserwowa, szynka wieprzowa).

Program rekreacyjno – sportowy w czasie wyjazdu

Wykonawca winien zapewnić uczestnikom wyjazdu program rekreacyjno – sportowy, który będzie obejmował co najmniej:

1. dwie całodniowe wycieczki autokarowe do miejsc, które umożliwią dzieciom zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia poznawczego, przeżycia „żywej” lekcji historii i doznań estetycznych (np. miejsca pamięci narodowej). Wykonawca organizując wycieczki całodniowe zapewnia każdorazowo przewodnika, pokrycie kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów, zaopatrzy uczestników wycieczek w suchy prowiant w zamian za opuszczony posiłek,

2. dwie wycieczki półdniowe, w tym rejs statkiem po morzu z zapewnieniem pokrycia kosztów wstępów do określonych obiektów,

3. organizację dodatkowych nieodpłatnych imprez, w tym co najmniej: 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek, 4 dyskoteki, 8 wejść na basen pod stałą opieką ratownika, zabawy integracyjne, zajęcia sportowo – rekreacyjne, korzystanie z placu zabaw, konkursy, w których wykonawca winien zapewnić dyplomy i drobne upominki dla uczestników (np. słodycze, zabawki, art. szkolne, sprzęt sportowy itp.).

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić koce plażowe, wiatrochrony oraz sprzęt sportowy do dyspozycji uczestników wyjazdu (piłki nożne, piłki do siatkówki, piłki plażowe, skakanki, paletki do badmintona i tenisa stołowego). Sprzęt powinien być sprawny i nieuszkodzony.

Program profilaktyki zdrowotnej w czasie wyjazdu

Przez cały okres wyjazdu wykonawca musi zapewnić w ramach programu profilaktyki zdrowotnej:

 1. całodobową opiekę medyczną w placówce pobytu dzieci, tj. pielęgniarkę na miejscu 24 h na dobę
  oraz lekarza na każde wezwanie (koszt ewentualnego dowozu dzieci do szpitala ponosi wykonawca usługi).
 2. podstawowe lekarstwa przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz materiały opatrunkowe.

Transport tam i z powrotem

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnikom wyjazdu transport tam i z powrotem (tj. z Katowic do ośrodka oraz z ośrodka do Katowic) autokarem klasy lux (klimatyzacja, wc, video). Wykluczone są autokary piętrowe.

Wykonawca zapewni dojazd i przejazd z wykorzystaniem środków transportu (autokaru/-ów):

a) dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 poz. 2200) – posiadających aktualny przegląd i ubezpieczenie,

b) spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego,

c) prowadzonych na zmianę przez dwóch kierowców, posiadających odpowiednie uprawnienia do świadczenia tychże usług.

Wykonawca jest zobowiązany w dniu wyjazdu i powrotu podstawić autokar po przeglądzie policji dotyczącym stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierowcy.

W przypadku awarii autokaru wykonawca zapewnia na własny koszt autokar zastępczy o tym samym standardzie. Miejsce wyjazdu i powrotu uczestników - Katowice, ul. Witosa 23. Wykonawca zobowiązany jest do pomocy przy załadunku bagażu do autokaru i jego rozładunku do pokoi dzieci.

Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę jeśli wykonywanie czynności związanych z realizacją zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1. ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1666). Dotyczy:

-      rezydent z ramienia biura

-      pielęgniarka z dyspozycyjnością 24h na dobę na terenie ośrodka

-      osoby sprzątające

-      osoby zatrudnione przy przygotowywaniu posiłków

-      kierowcy autokarów.

Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 55.24.00.00-4 (usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych) 63.51.00.00-7 (usługi biur podróży i podobne).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności oferty ze stanem faktycznym przez członków komisji przetargowej.

IV. Termin wykonania zamówienia

Pożądany termin realizacji zamówienia: 14 pełnych osobodni w okresie wiosennym między 12 maja 2018 r. a 3 czerwca 2018 r. Turnus winien rozpocząć się kolacją w dniu przyjazdu i potrwać 13 pełnych dni w miejscu pobytu, natomiast skończyć się śniadaniem w dniu wyjazdu powrotnego (tj. 15 dni z podróżą w obie strony i 14 nocy).

V. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp
 2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) posiadania kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Wykonawca składający ofertę winien figurować w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 1553) prowadzonym przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

UWAGA: w przypadku, gdy działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży jest działalnością gospodarczą, dany podmiot jest zobowiązany spełniać warunki przewidziane do prowadzenia działalności organizatora turystyki określone w ustawie o usługach turystycznych, w tym przede wszystkim zmuszony jest przestrzegać ustawowego wymogu uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

b) zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Wykonawca składający ofertę winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 5 usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. organizację tzw. „zielonej szkoły” o wartości powyżej 100 000 zł za usługę. Za dowody potwierdzające należyte wykonanie usług przyjmuje się referencje, opinie, poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi zostały wykonane.

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Wykonawca składający ofertę winien posiadać odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. 2013 poz. 1550)

Sposób dokonywania oceny spełnienia w/w warunków:

Ocena spełniania przedstawionych w części V SIWZ warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych
w części V SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń czy Wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa powyżej.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji;
 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 do 23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 do 8 ustawy Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
 3. Aktualny wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (
  ).
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy.
 5. Aktualny odpis polisy potwierdzającej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 6. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert potwierdzających, że wykonawca zrealizował co najmniej 5 usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. organizację tzw. „zielonej szkoły” o wartości powyżej 100000 zł za usługę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie (referencje, opinie, poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane).
 7. Druk „Formularz oferty”, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej
         specyfikacji.
 8. Druk „Formularz oferty cz. 2 - Opis bazy lokalowej, sportowej oraz oferty edukacyjnej przeznaczonej do realizacji zamówienia” sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji z załączonymi fotografiami oraz schematem rozmieszczenia pokoi.
 9. Zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7
 10. Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia – nie składa tego dokumentu).

      Wykonawca do wykonania zamówienia może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

11. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca w/w oświadczenie przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z umieszczoną klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie niniejszego zamówienia, a wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ mogą spełniać oni łącznie (suma potencjałów wszystkich konsorcjantów). Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy.

Oferta przedstawiona przez dwa lub więcej podmioty występujące wspólnie, winna spełniać następujące wymagania:

 1. oferta winna zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie VI (oświadczenie każdego konsorcjanta o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w części VI pkt 2, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w części VI pkt 1, aktualny wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
 2. oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich konsorcjantów wchodzących w skład danego konsorcjum
 3. wszyscy konsorcjanci wchodzący w skład danego konsorcjum będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
 4. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 5. zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika lub te podmioty

.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub doku­mentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną - z uwzględnieniem poniższych ustępów.
 2. Uzupełniane na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp oświadczenie, dokumenty powinny być składane pisemnie
  (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem), natomiast pełnomocnictwo powinno być przedłożone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
 3. Wszelką korespondencję składaną w toku postępowania wykonawcy zobowiązani są przesłać faksem na nr faksu podany w punkcie 6 lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie 7. Jeżeli wykonawca nie posiada faksu i możliwości przesłania drogą elektroniczną może przekazywać korespondencję w formie pisemnej.
 4. 4.Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie pisemnej.
 5. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach;
 6. Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 32/2540371 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00
 7. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: sekretariat@sp33.katowice.pl
 8. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie 5, 6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji
  we właściwym terminie.
 9. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Pzp.
 10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1) Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcami w godzinach pracy jednostki zamawiającej tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14, następującą osobę: Barbara Tecław – Wicedyrektor Szkoły.

2) Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionym pracownikiem odbywać się może tylko w dniach oraz godzinach wskazanych w pkt. 1.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 3. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.
 4. Formularz oferty i wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do podpisu oferty zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
 5. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
 6. Wszystkie strony oferty, a także wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez Wykonawcę.
 7. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach. Zaleca się, aby ich treść
  i układ graficzny był zgodny z formularzami załączonymi do SIWZ.
 8. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia, o których mowa w części VI SIWZ. Ofertę wraz 
  z oświadczeniami należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Oferta na „Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach”.

9. Na kopercie należy umieścić napis:

„Nie otwierać przed dniem 23 stycznia 2018 r godz. 14.00 ”.

W lewym górnym rogu koperty powinna znajdować się pieczęć firmowa wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 33 w Katowicach, przy ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice, w sekretariacie, w terminie do dnia 23 stycznia 2018 r. do godz. 10.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

2. Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 33 w Katowicach, przy ul. Witosa 23;
40 – 832 Katowice, w dniu 23 stycznia 2018 r godz. 14.00

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cenę oferty należy podać poprzez wypełnienie wybranej pozycji formularza oferty stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
 2. Cena podana w formularzu ofertowym musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 3. Cena musi być podana z dokładnością do jednego grosza.
 4. Cena przez Wykonawcę winna być podana cyfrą i wyrażona w złotych polskich.
 5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 6. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
 7. Zgodnie z definicją ceny zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r, o informowaniu o cenach towarów i usług () cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.
 8. Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji i zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami, którym nadano poniższe wagi:
  1. Cena – waga procentowa 50 %
  2. Standard obiektu i ośrodka - waga procentowa 50 %

Ad 1) Cena     max ilość punktów – 50

Sposób obliczenia punktacji:

 Bez tytułu 2

gdzie:

Pc        - to liczba punktów za cenę podaną w ofercie,

Cn        - to cena najniższa

Cb        - to cena badana

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Ad 2) Standard obiektu i ośrodka   max ilość punktów- 50

Przy ocenie powyższego kryterium przyjęto następującą punktację:

 1. Kryty basen na terenie ośrodka o powierzchni min 72 m2 – 20 pkt.
 2. 2 boiska do gier zespołowych na terenie ośrodka.– 20 pkt.
 3. Odległość ośrodka od morza do 100 m – 10 pkt.
 1. Ostateczna ocena ofert zostanie dokonana przez zsumowanie punktów z wyszczególnieniem kryteriów, przyjmując, że jeden % = jeden punkt Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uznana została za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny ofert.
 2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
 3. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosując zasadę arytmetyki, tj. przyjmując za prawidłową cenę jednostkową (brutto), poprawi iloczyn ceny jednostkowej i ilości uczestników

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Umowa zostanie podpisana po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Pzp dotyczących zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy (w zakresie przetargu nieograniczonego).
 3. Wykonawca, który przetarg wygrał jest zobowiązany, w terminie określonym w informacji o wynikach postępowania lub w osobnym piśmie, do podpisania i dostarczenia zamawiającemu umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji oraz, w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, która powinna zawierać co najmniej:

-       oznaczenie stron,

-       oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,

-       oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia i okres gwarancji oraz rękojmi),

-       oznaczenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum oraz sposobu jego reprezentacji,

-       określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

-       sposób ustania konsorcjum.

 1. Niedotrzymanie przez wybranego wykonawcę terminu podanego w powyższym zawiadomieniu (lub osobnym piśmie) będzie traktowane jako odmowa podpisania umowy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w przypadku, gdy :

 1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
 2. Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
 3. Przekształcenia podmiotowego Wykonawcy.
 4. Zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonywanie obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg.

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

XIX.Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

XX. Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt.3 Pzp

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt.3 Pzp

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty warian­towe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@sp33.katowice.pl

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wyko­nawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

XXIV. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach
mgr inż. Teresa Liburska-Łój

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
 3. Wzór wykazu wykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie;
 4. Druk „Formularz oferty”;
 5. Druk „Formularz oferty cz.2 - Opis bazy lokalowej, sportowej oraz oferty edukacyjnej przeznaczonej do realizacji zamówienia” z fotografiami oraz schematem rozmieszczenia pokoi;
 6. Wzór wykazu podwykonawców;
 7. Wzór umowy.
 8. Wzór oświadczenia – grupa kapitałowa

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1.doc
Załącznik 2.doc
SIWZ.doc

 


Czas wytworzenia: 15 styczeń 2018
Czas udostępnienia: 15 styczeń 2018
Ostatnia zmiana: 15 styczeń 2018
Wytwarzający / odpowiadający: B. Tecław
Udostępniający: B. Tecław