Strona główna - Zielona Szkoła 2018 - Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj

Katowice, dnia 15 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

                                                                                                                                         

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach

ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)  z późn. zm.) zwaną dalej Pzp.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej
http://www.sp33.katowice.pl

SIWZ można uzyskać pod adresem:

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejnie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

I.1) NAZWA I ADRES:

Nazwa:Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia
Krajowy numer identyfikacyjny:
000722740

Adres pocztowy: ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice, województwo śląskie,
telefon: tel. 32/254 03 71; fax: 32/254 03 71 wew. 40

E-mail: sekretariat@sp33.katowice.pl
Adres strony Zamawiającego: http://www.sp33.katowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorządowa.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): http://zso7.h2.pl/v10/ 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zso7.h2.pl/v10/ 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
składanie ofert w formie pisemnej odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia, ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zorganizowanie w roku szkolnym 2017/2018 wyjazdu śródrocznego, tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługa.

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu w roku szkolnym 2017/2018 wyjazdu śródrocznego, tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach z klas III a, III b, III c, III d, III e, III f oraz III g zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w SIWZ.

Miejscowość musi być położona nad otwartym Morzem Bałtyckim w województwie zachodniopomorskim z wyłączeniem wszystkich miejscowości z wysokim klifem..

Zamówienie obejmuje organizację pobytu, transport i wyżywienie dla 165 osób (w tym 150 dzieci). Cena pobytu opiekunów jest wkalkulowana w cenę jednostkową ucznia. Przy czym, ostateczna ilość osób uczestniczących w zielonej szkole podana zostanie wykonawcy na 7 dni przed wyjazdem. Zamawiający zapłaci za każdego faktycznego uczestnika wycieczki, nie mniej niż za 80% deklarowanej w zamówieniu ilości uczniów. Turnus winien rozpocząć się kolacją w dniu przyjazdu i potrwać 13 pełnych dni w miejscu pobytu, natomiast skończyć się śniadaniem w dniu wyjazdu powrotnego (tj. 15 dni z podróżą w obie strony i 14 nocy).

II.5) Główny kod CPV:

Dodatkowe kody CPV: 55.24.00.00-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: …………….  Waluta: PLN

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

   Data rozpoczęcia: 12.05.2018             Data zakończenia: 3.06.2018

II.9) Informacje dodatkowe:

   Osoba uprawniona do kontaktu: Barbara Tecław – Wicedyrektor Szkoły. tel. 32 254 03 71

 

SEKCJA III:   INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe: Wykonawca winien figurować w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunków: na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 5 usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości powyżej 100 000 zł za usługę.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 (należy w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik do siwz). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca złoży oświadczenia:

-    że posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

-    że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na realizację przedmiotu zamówienia,

-    że posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt.III.4.1

oraz dokumenty:

-    aktualny wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 1553),

-    wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert potwierdzających, że wykonawca zrealizował co najmniej 5 usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. organizację tzw. „zielonej szkoły” o wartości powyżej 100 000 zł

-    aktualny odpis polisy potwierdzającej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III. 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto do oferty należy załączyć:

  1. Formularz oferty - załącznik nr 4 do SIWZ
  2. Formularz oferty cz. 2 - Opis bazy lokalowej, sportowej oraz oferty edukacyjnej przeznaczonej do realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ
  3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

SEKCJA IV:   PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 

IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne): Nie przewiduje się.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2)Kryteria:

Kryteria.............................................................................................. Znaczenie

Kryty basen na terenie ośrodka o powierzchni min 72 m2........................ 20

2 boiska do gier zespołowych na terenie ośrodka.................................... 20

Odległość ośrodka od morza do 100 m.................................................... 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg  nieograniczony): nie 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: nie dotyczy 

IV.4) Licytacja elektroniczna: nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku nieprzewidzianych sytuacji lub przyczyn organizacyjnych, na które Zamawiający wyrazi zgodę.

IV6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

data: 23.01.2018 r.  godzina: do godz.10:00,

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia, ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice (sekretariat).

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: 

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 15.01.2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach
mgr inż. Teresa Liburska-Łój

 


Czas wytworzenia: 15 styczeń 2018
Czas udostępnienia: 15 styczeń 2018
Ostatnia zmiana: 15 styczeń 2018
Wytwarzający / odpowiadający: B. Tecław
Udostępniający: B. Tecław