Strona główna - Dostawa żywności - Żywność 2018 - SIWZ - dostawa żywności 2018
SIWZ - dostawa żywności 2018 PDF Drukuj

SP-33.271.1.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(oznaczana dalej jako SIWZ)

dla postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:

Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 33 w 2018 r.”

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Szkoła Podstawowa Nr 33 w Katowicach

ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice,

tel. 32/254 43 08; fax: 32/254 03 71 w.40;

e-mail: sekretariat@sp33.katowice.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020z poźn. zm.).

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy (w miarę pojawiających się potrzeb) artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej Nr 33 w Katowicach, przy ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice.
 2. Wykonawca do transportu artykułów żywnościowych zobowiązany jest zapewnić środek transportu zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z 2010 r., Nr 136. poz. 914 ze zm.).
 3. Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia.

UWAGA: Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące zakłady obrotu żywnością lub gastronomii, obowiązane są zapewnić bezpieczeństwo żywności zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critical Control Points, zwanym „systemem HACCP” (postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących).

4. Szczegółowy opis zamówienia określono w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jednocześnie formularz cenowy.

W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych grupach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego zamówienia, tzw. widełki do których zakres minimalny będzie mógł być powiększony wg realnych potrzeb Zamawiającego.

Przy czym, wykonawca zobowiązany jest podać cenę na minimalny oraz maksymalny poziom zamówienia. Zamawiający zastrzega, że realizacja zakresu maksymalnego zamówienia uzależniona będzie od okoliczności niezależnych od zamawiającego i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej wymienione grupy asortymentowe artykułów żywnościowych:

 • Część I świeże warzywa i owoce –

kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15800000-8, 15300000-1

 • Część II wyroby piekarskie –

kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15800000-8, 15810000-9

 • Część III mrożone artykuły spożywcze –

kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15800000-8, 15896000-5

 • Część IV jaja kurze świeże –

kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15800000-8, 03142500-3

 • Część V artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery –

kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15800000-8, 15800000-6,

 • Część VI mięso świeże, wędliny i drób –

kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15800000-8, 15100000-9

 • Część VII mleko i produkty mleczarskie –

kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15800000-8, 15500000-3

 • Część VIII wyroby garmażeryjne –

kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15800000-8, 15894000-1

Dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Katowicach, przy ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice. Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach.

Cykliczne dostawy będą realizowane jak następuje:

 • Część I świeże warzywa i owoce – w następnym dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 9.00,
 • Część II wyroby piekarskie - w następnym dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 9.00,
 • Część III mrożone artykuły spożywcze – w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00,
 • Część IV jaja kurze świeże - w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00,
 • Część V artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery - w następnym dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 10.00,
 • Część VI mięso świeże, wędliny i drób - w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 9.00,
 • Część VII mleko i produkty mleczarskie - codziennie od poniedziałku do piątku do godz. 7.30. do 9.00.
 • Część VIII wyroby garmażeryjne - codziennie od poniedziałku do piątku do godz. 7.30. do 10.00.

Zamawiający powiadomi telefonicznie Wykonawcę, o każdej dostawie oraz wskaże zamawiane produkty z podaniem ilości.

Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie gwarancji.

W przypadkach, w których Zamawiający użył nazw własnych dla określenia walorów smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych równoważnych.

Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument.

Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Wykonawca ma obowiązek uznania uzasadnionej reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane od dnia 2 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają:

 1. warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
  1. kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  2. sytuacji ekonomicznej i finansowej
  3. zdolności technicznej lub zawodowej

Ocena spełnia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – załącznik nr 3 do Specyfikacji.

2. warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy- załącznik nr 4 do Specyfikacji

Ocena spełnia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

V.1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:

-      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;

-      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji;

-      Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

V.2) Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1.1. Druk „Formularz oferty”, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji

1.2. Formularz cenowy dla części, na którą Wykonawca składa ofertę- załącznik nr 2.

Uwaga: Brak formularza cenowego lub brak jakiejkolwiek pozycji lub ujęcie pozycji innej niż

wskazana w „formularzu cenowym” - spowoduje odrzucenie oferty.

1.3. Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia – nie składa tego dokumentu).

1.4. Zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6

1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

1.6. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności:

-      zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-    sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

-      zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

-    czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą

VI.3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:

-      Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 86 ust. 5 (wg załącznika nr 7); Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

-      Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z umieszczoną klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie niniejszego zamówienia, a wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ mogą spełniać oni łącznie (suma potencjałów wszystkich konsorcjantów). Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy.

Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, winny spełniać następujące wymagania:

 1. oferta winna zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie V (oświadczenie każdego konsorcjanta o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w części V pkt 2 ppkt 1, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w części V pkt 1 ppkt 1).
 2. oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich konsorcjantów wchodzących w skład danego konsorcjum;
 3. wszyscy konsorcjanci wchodzący w skład danego konsorcjum będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
 4. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 5. zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika lub te podmioty.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną - z uwzględnieniem poniższych ustępów.
 2. Uzupełniane na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp oświadczenie, dokumenty powinny być składane pisemnie (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem), natomiast pełnomocnictwo powinno być przedłożone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
 3. Wszelką korespondencję składaną w toku postępowania wykonawcy zobowiązani są przesłać faksem na nr faksu podany w punkcie 6 lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie 7. Jeżeli wykonawca nie posiada faksu i możliwości przesłania drogą elektroniczną może przekazywać korespondencję w formie pisemnej.
 4. Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie pisemnej.
 5. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 33 w Katowicach; ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice, tel. 32/254 43 08; fax: 32/254 03 71 w.40.
 6. Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 32/254 03 71 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
 7. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: sekretariat@sp33.katowice.pl
 8. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie 5, 6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
 9. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Pzp.
 10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

10.1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcami w godzinach pracy jednostki zamawiającej tj.: w poniedziałek w godzinach od 9 do 14, od poniedziałku do piątku następującą osobę:

-      w zakresie przedmiotu zamówienia- p. Halina Brzdąk- Intendent tel. 32 254 03 71 w. 39

-      w zakresie procedury- p. Małgorzata Lizurek – kierownik gospodarczy tel. 32 254 03 71 w. 27

10.2. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionym pracownikiem odbywać się może tylko w dniach oraz godzinach wskazanych w pkt. 1.

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w części IX SIWZ.

 

X.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
 2. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
 3. Dla sporządzenia oferty częściowej należy wykorzystać formularz „Oferta” (załącznik nr 1) wraz z Kalkulacją cenową dla części, na którą Wykonawca składa ofertę (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
 4. Cena oferty dla danej części powinna być wpisana do odpowiedniej rubryki formularza „Oferta część ....”.
 5. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
 6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla danej części. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny dla danej części.
 7. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia, o których mowa w części V SIWZ. Ofertę wraz z oświadczeniami należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Oferta na „Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych wraz z transportem dla Szkoły Podstawowej Nr 33 w 2018r. do siedziby Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej Nr 33 w Katowicach, przy ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice”.

Na kopercie należy umieścić napis:

„Nie otwierać przed dniem 8 grudnia 2017 godz. 12.00”.

W lewym górnym rogu koperty powinna znajdować się pieczęć firmowa wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz faksu.

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 33 w Katowicach, przy ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice, w sekretariacie, w terminie do dnia 8 grudnia 2017r. do godz. 10.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.
 2. Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.
 3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 33 w Katowicach, przy ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice, w dniu 8 grudnia 2017r. o godz. 12.00.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca powinien w „Ofercie cenowej” - Kalkulacji cenowej (załącznik nr 2 do SIWZ) dla części, na którą składa ofertę, podać cenę jednostkową każdego produktu, cenę tę pomnożyć przez ilość danego produktu, otrzymując w ten sposób cenę brutto pozycji. Następnie zsumować ceny brutto wszystkich pozycji w danej części.

W formularzu „Oferta” (załącznik nr 1) dla danej części należy wpisać cenę brutto oferty cyfrowo i słownie oraz zawartą w tej cenie kwotę podatku od towarów i usług (VAT) (oddzielnie za minimalną i maksymalną ilość).

Wykonawca w formularzu „Oferta” dla części, na którą składa ofertę musi ująć wszystkie pozycje.

Pominięcie choćby jednej pozycji lub jej zmiana będzie skutkować odrzuceniem oferty w danej części.

Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.

Cena oferty brutto dla danej części zostanie przyjęta do oceny ofert w danej części (część XI SIWZ).

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 1. Cena (brutto) A(x). – 60%
 2. Termin płatności B(x) – 40 %

Ad.1 Cena:

a) przyjmuje się że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma oferta, której cena będzie najniższa w danej części,

b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

cena min

A (x) = ---------------------------- x 100 pkt x 60%

            Cena oferty badanej

gdzie:

A(x) –     ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny

Cena min - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na dana część

Cena (x) – cena brutto badanej oferty

Ad. 2. Termin płatności – B (x)

gdzie:

B (x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności:

7 dni – 0 pkt

14 dni – 10 pkt

21 dni – 20 pkt

30 dni – 40 pkt

Łączna punktacja C będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wg wzoru:

C= A + B

Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

 

XIV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 • wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 • Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 • terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z części zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, na stronie internetowej i miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku nieprzewidzianych sytuacji lub przyczyn organizacyjnych, na które Zamawiający wyrazi zgodę.

Uchybienia w zakresie jakości towaru, naruszenia w sposób rażący warunków umowy, będą podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Ceny jednostkowe produktów, określone w ofercie (załączniku nr 2), nie ulegną zmianie do dnia 31 grudnia 2018 r.

Dostawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto umowy.

W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto umowy.

Z tytułu zwłoki w dostawie Zamawiającemu zamówionych produktów w terminie określonym, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dopuszcza się zwłoki w dostawie produktów, które podlegały reklamacji, w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

W przypadku powtarzających się opóźnień w dostawach produktów, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do terminowych dostaw.

W razie powtórzenia się opóźnień w dostawach, Zamawiający będzie miał prawo zastosować przepis żądać kary w wysokości 10 % ceny brutto umowy.

Wzór umowy stanowi Załącznik 5.

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg.

 

XVIII. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, OFERTY WARIANTOWE, PODWYKONAWCY

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.

Załączniki:

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1. Załącznik Nr 1 – formularz oferty.

2. Załącznik Nr 2 – oferta cenowa -Kalkulacja cenowa

3. Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

5. Załącznik Nr 5 – wykaz podwykonawców

6. Załącznik Nr 6 – wzór umowy.

7. Załącznik nr 7 – oświadczenie o nie przynależności do grupy kapitałowej.

 

Katowice, 22 listopada 2017 roku    

Zatwierdzona przez:

                                               Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowice
mgr inż. Teresa Liburska-Łój

                                                                                            


 

Czas wytworzenia: 22 listopad2017
Czas udostępnienia: 24 listopad 2017
Ostatnia zmiana: 24 listopad 2017
Wytwarzający / odpowiadający: M. Lizurek
Udostępniający: M. Lizurek