Strona główna - Dostawa żywności - Żywność 2018 - Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żywności 2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żywności 2018 PDF Drukuj

Katowice, dnia 24 listopada 2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Szkoła Podstawowa Nr 33 w Katowicach

ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej

http://www.sp33.katowice.pl

SIWZ można uzyskać pod adresem:

Szkoła Podstawowa Nr 33 w Katowicach ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejnie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

 

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 33 w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000722740

Adres pocztowy: ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice, województwo śląskie,
telefon: tel. 32/254 43 08; fax: 32/254 03 71 w.40

E-mail: sekretariat@sp33.katowice.pl
Adres strony Zamawiającego:
http://www.sp33.katowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorządowa.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL):

http://zso7.h2.pl/v10/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://zso7.h2.pl/v10/ 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie:
nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
składanie ofert w formie pisemnej odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Sukcesywna dostawa (w miarę pojawiających się potrzeb) artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (w miarę pojawiających się potrzeb) artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części:

  • Część I świeże warzywa i owoce.
  • Część IIwyroby piekarskie.
  • Część IIImrożone artykuły spożywcze.
  • Część IVjaja kurze świeże.
  • Część Vartykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery.
  • Część VImięso świeże, wędliny i drób.
  • Część VIImleko i produkty mleczarskie
  • Część VIIIwyroby garmażeryjne

W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych grupach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego zamówienia, tzw. widełki do których zakres minimalny będzie mógł być powiększony wg realnych potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca do transportu artykułów żywnościowych zobowiązany jest zapewnić środek transportu zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z 2010 r., Nr 136. poz. 914 ze zm.). Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach (do oferty należy dołączyć oświadczenie) oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia. Dostarczane produkty powinny być oznakowane informacja o wartości odżywczej 100g/ 100ml produktu oraz posiadać wykaz alergenów w nich zawartych (do oferty należy dołączyć oświadczenie)

II.5) Główny kod CPV: 15800000-8

Dodatkowe kody CPV: 15300000-1, 15810000-9, 15896000-5, 03142500-3, 15800000-6, 15100000-9, 15500000-3, 15894000-1.

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT: …………….  Waluta: PLN

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Data rozpoczęcia: 2.01.2018   lub   data zakończenia: 31.12.2018

II.9) Informacje dodatkowe:

Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

w zakresie przedmiotu zamówienia- p. Halina Brzdąk- Intendent tel. 32 254 03 71 w. 39

w zakresie procedury - p. Małgorzata Lizurek – kierownik gospodarczy tel. 32 254 03 71 w. 27

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III. 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III. 2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (należy w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik do siwz). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykonawca złoży oświadczenia:

- ze posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności,

- że jego sytuacja ekonomiczna pozwala na realizację przedmiotu zamówienia,

- że posiada odpowiedni potencjał techniczny i zawodowy niezbędny do realizacji zamówienia;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt.III.4.2

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto do oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;

2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ;

Uwaga: Brak formularza cenowego lub brak jakiejkolwiek pozycji lub ujęcie pozycji innej niż wskazana w „formularzu cenowym” - spowoduje odrzucenie oferty.

3.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopiipoświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

4. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  nie 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert 

IV.2.2) Kryteria:

           Kryteria                            Znaczenie

         cena                                   60

         termin płatności              40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg  nieograniczony): tak 

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: nie dotyczy 

IV.4)Licytacja elektroniczna: nie dotyczy 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku nieprzewidzianych sytuacji lub przyczyn organizacyjnych, na które Zamawiający wyrazi zgodę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 8.12.2017r.     godzina: do godz.10:00,

miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 33 w Katowicach ul. Witosa 23; 40 – 832 Katowice (sekretariat).

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie 

IV.6.3) Termin związania ofertą: 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 24.11.2017r.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Świeże warzywa i owoce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiącym integralną część specyfikacji. Dostarczane produkty powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w żywieniu zbiorowym oraz posiadać odpowiednio długi termin ważności.

W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych grupach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego zamówienia, tzw. widełki do których zakres minimalny będzie mógł być powiększony wg realnych potrzeb Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-8, 15300000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 2.01.2018  data zakończenia: 31.12.2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria                         Znaczenie

cena                               60

termin płatności          40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 


Część nr: 2    Nazwa: Wyroby piekarskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiącym integralną część specyfikacji. Dostarczane produkty powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w żywieniu zbiorowym oraz posiadać odpowiednio długi termin ważności.

W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych grupach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego zamówienia, tzw. widełki do których zakres minimalny będzie mógł być powiększony wg realnych potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający nie akceptuje pieczywa wypiekanego z ciasta głęboko mrożonego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
15800000-8, 15810000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 2.01.2018  data zakończenia: 31.12.2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria                         Znaczenie

cena                               60

termin płatności          40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 


Część nr: 3    Nazwa: Mrożone artykuły spożywcze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiącym integralną część specyfikacji. Dostarczane produkty powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w żywieniu zbiorowym oraz posiadać odpowiednio długi termin ważności.

W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych grupach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego zamówienia, tzw. widełki do których zakres minimalny będzie mógł być powiększony wg realnych potrzeb Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  15800000-8, 15896000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 2.01.2018  data zakończenia: 31.12.2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria                         Znaczenie

cena                               60

termin płatności          40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 


Część nr: 4    Nazwa: Jaja kurze świeże

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiącym integralną część specyfikacji. Dostarczane produkty powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w żywieniu zbiorowym oraz posiadać odpowiednio długi termin ważności.
W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych grupach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego zamówienia, tzw. widełki do których zakres minimalny będzie mógł być powiększony wg realnych potrzeb Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  15800000-8, 03142500-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 2.01.2018  data zakończenia: 31.12.2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria                         Znaczenie

cena                               60

termin płatności          40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 


Część nr: 5    Nazwa: Artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiącym integralną część specyfikacji. Dostarczane produkty powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w żywieniu zbiorowym oraz posiadać odpowiednio długi termin ważności.
W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych grupach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego zamówienia, tzw. widełki do których zakres minimalny będzie mógł być powiększony wg realnych potrzeb Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  15800000-8, 15800000-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 2.01.2018  data zakończenia: 31.12.2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria                         Znaczenie

cena                               60

termin płatności          40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 


Część nr: 6    Nazwa: Mięso świeże, wędliny i drób  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiącym integralną część specyfikacji. Dostarczane produkty powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w żywieniu zbiorowym oraz posiadać odpowiednio długi termin ważności.
W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych grupach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego zamówienia, tzw. widełki do których zakres minimalny będzie mógł być powiększony wg realnych potrzeb Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-8, 15100000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 2.01.2018  data zakończenia: 31.12.2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria                         Znaczenie

cena                               60

termin płatności          40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 


Część nr: 7    Nazwa: mleko i produkty mleczarskie  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiącym integralną część specyfikacji. Dostarczane produkty powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w żywieniu zbiorowym oraz posiadać odpowiednio długi termin ważności.
W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych grupach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego zamówienia, tzw. widełki do których zakres minimalny będzie mógł być powiększony wg realnych potrzeb Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-8, 15500000-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 2.01.2018  data zakończenia: 31.12.2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria                         Znaczenie

cena                               60

termin płatności          40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 


Część nr: 8    Nazwa: Wyroby garmażeryjne świeże  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiącym integralną część specyfikacji. Dostarczane produkty powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w żywieniu zbiorowym oraz posiadać odpowiednio długi termin ważności.
W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych grupach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego zamówienia, tzw. widełki do których zakres minimalny będzie mógł być powiększony wg realnych potrzeb Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-8, 15894000-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 2.01.2018  data zakończenia: 31.12.2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria                         Znaczenie

cena                               60

termin płatności          40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach
mgr inż. Teresa Liburska-Łój


 

Czas wytworzenia: 24 listopad 2016
Czas udostępnienia: 24 listopad 2016
Ostatnia zmiana: 24 listopad 2016
Wytwarzający / odpowiadający: M. Lizurek
Udostępniający: M. Lizurek