Strona główna
Zawaidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj

Katowice, dnia 26 stycznia 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach,

ul. Witosa 23,  40 - 832 Katowice

działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zm.)  informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zorganizowanie w roku szkolnym 2017/2018 wyjazdu śródrocznego, tzw. Zielonej Szkoły
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Biuro Turystyczne „LUBATUR”

42-500 Będzin, ul. Podwale 2

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez wykonawcę spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny ofert

Liczba pkt

w kryterium cena

Liczba pkt
w kryterium kryty basen na terenie ośrodka
Liczba pkt
w kryterium 2 boiska do gier zespoł. na terenie ośrodka
Liczba pkt
w kryterium odległość ośrodka od morza
Łączna punktacja
1

Biuro Turystyczne LUBATUR

42-500 Będzin,
ul. Podwale 2

CENA – 50%

STANDARD OBIEKTU I OŚRODKA – 50%

(Kryty basen na terenie ośrodka o powierzchni min 72 m2 – 20 pkt.,

2 boiska do gier zespołowych na terenie ośrodka.– 20 pkt.

Odległość ośrodka od morza do 100 m – 10 pkt.)

50,00 20,00 20,00 10,00 100,00
2

MruCon Group
sp. z o.o.

62-030 Luboń,
ul. Krótka 8

- - - - -

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach
mgr inż. Teresa Liburska-Łój


Czas wytworzenia: 26 styczeń 2018
Czas udostępnienia: 26 styczeń 2018
Ostatnia zmiana: 26 styczeń 2018
Wytwarzający / odpowiadający: B. Tecław
Udostępniający: B. Tecław