Strona główna
Zakres działania PDF Drukuj

Szkoła jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

  1. szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
  3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.